AeroFly Professional Deluxe 1.11.0721

AeroFly Professional Deluxe 1.11.0721

IPACS – 0,8MB – Commercial
ra khỏi 6 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
AeroFly Pro Deluxe features some of the most advanced flight physics ever implemented in a computer simulation. Whenever it comes to practicing high alpha 3D-flying AeroFly is the perfect tool for you. Torque rolls, snap-rolls, flat-spins, you can do basically any maneuver. Many world class pilots use AeroFly as a training tool.

Tổng quan

AeroFly Professional Deluxe là một Commercial phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi IPACS.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AeroFly Professional Deluxe là 1.11.0721, phát hành vào ngày 26/03/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

AeroFly Professional Deluxe đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Người sử dụng của AeroFly Professional Deluxe đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AeroFly Professional Deluxe!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có AeroFly Professional Deluxe cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản